Självkännedomskorten

– för en hälsofrämjande arbetsplats

Med Självkännedomskorten känner du snabbt igen dig själv och andra. Du lär dig mer om din egen och kollegornas beteendestil, i syfte att öka förståelsen i samspelet er emellan.

> Så fungerar Självkännedomskorten

Kortleken fokuserar på styrkor och förtjänster, därför är det positivt bekräftande att få aha-upplevelser av Själv­kännedoms­korten. Vi tar in omvärlden på olika sätt, och kortleken bidrar till ett uppskattande förhållningssätt i synen på mångfald och olikheter. Användningsområden är:

  • team- och grupputveckling
  • ledarutveckling
  • personlig utveckling
  • medarbetar- och utvecklingssamtal
  • samt mycket annat.

Arbeta med korten på valfritt sätt; för själv­kännedom, feed­back, team­utveckling och re­kryterings­­samtal, ”svåra samtal” samt samtals­verktyg för en hälso­­främjande arbets­­plats. Grunden är ett uppskattande, undersökande förhållningssätt. Känn dig själv, och du känner även andra. Lycka till.

Själv­kännedoms­korten består av 96 kort och en uppsättning passar för 1-5 personer. Instruktion medföljer.

Så här kan du använda Självkännedomskorten

Sprid ut korten med orden synliga och låt var och en välja ett kort som känns attraktivt för de egna insatsen eller för mötet i stort, exempelvis Nytänkande, Lyhörd, Målinriktad, Gladlynt. Redovisa, inför hela gruppen eller i smågrupper, vad du spontant tänker på för din egen insats och (eller) för mötet: ”Jag vill fokusera på att tänka nya tankar som jag inte tänkt tidigare, eftersom det skulle ge mig och oss … och kunna leda till … Det ska jag göra genom att …”
Gruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Låt nu var och en ge feedback till samtliga, genom att välja vilket av de fem valda korten som de tycker är mest tongivande (styrkor) hos den andre. ”Av dina fem kort som du själv har valt har jag plockat upp ”Lyhörd”, för att jag upplever att du är bra på att lyssna och även komma ihåg vad man har berättat. Exempelvis när jag berättade för dig om…”. Gå laget runt med feedbacken.
Vilka personer ska ingå i gruppen? Använd med fördel Självkännedomskorten för att sätta samman arbets- och projektgrupper, eller komplettera befintliga grupper, så att samtliga beteendestilar blir representerade, med tyngdpunkt på de beteendestilar som bäst behövs för att genomföra uppdraget. Behövs fler personer med röda, blå, gröna eller gula beteendestilar? Läs i instruktionen, som följer med i boxen, om vad som kännetecknar de olika beteendestilarna, utifrån hur en person med denna beteendestil brukar bete sig respektive vad hen brukar uppskatta och tycka om. Med detta verktyg är det enklare att se klart på vilka behov som finns.
Självkännedomskorten bygger på INSIKTs-modellens beskrivning av beteendestilar.
• Röd (Säker)
• Blå (Logisk)
• Gul (Talför)
• Grön (Inkännande)
Gruppövning i två steg: 1) Sprid ut korten med orden synliga och välj fem kort var, som ni själva väljer, för att de stämmer in på er (fokus på styrkor). Presentera ett kort i taget, och hur detta beteende märks i din vardag, och gå laget runt. Lyssna aktivt till varandras berättelser. 2) Ta upp instruktionen i boxen och låt alla ta del av vad som kännetecknar de olika beteendestilarna, utifrån hur en person med denna beteendestil brukar bete sig respektive brukar uppskatta och tycka om. Vänd på era kort och se vilken av färgerna som sticker ut med en triangel på kortet. Hur många röda, blå, gröna respektive gula kort har du valt för egen del? Hur stämmer detta med din egen bild av dig själv? Samtala i gruppen.
Med hjälp av Självkännedomskorten kan du som chef, och den du har framför dig, ha samtidigt fokus på de utlagda korten (totalt 100 stycken). Ni blir två betraktare, och två aktörer, som lättare kan prata om ”saken som den är” med hjälp av korten, som är utanför er. Ni sätter ord på beteenden och händelser, och använder korten som en avlastande ”part i rummet”. Välj kort och samtala. Är det ett ”svårt samtal” är det extra viktigt att ge motparten chans till eget handlingsutrymme i samtalet, och att inte pressa så hårt att personen ”fryser” och stänger ner om sig. Korten gör det enklare att tänka, formulera sig, se samband och sätta konkreta mål.
Tipsa oss gärna!

Några tips som vi fått in:
”Vi utgår ifrån styrkor och så får alla välja tre kort för hela arbetslaget och förklara hur de har tänkt. Den som får korten har en minut att återkoppla med egna reflektioner. Det är enkelt och mycket uppskattat som feedbackmetod.”

”Vi använder korten i vårt värderingsarbete. Vilka beteenden kan direkt kopplas till våra grundläggande värderingar och hur kan vi på vår arbetsplats bli bättre på att leva som vi lär? Bra med konkreta verktyg i arbete med det som är abstrakt!”